wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EWALUKAWSKA.COM

 

§1. Definicje i akronimy
Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:
CHECK-BOX – oznacza przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej
COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami
KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
REJESTRACJA – proces zakładania konta w Sklepie
REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi (w tym usługi elektronicznej) przez Usługodawcę
SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.ewalukawska.com w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza Ewę Łakawską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „EWA ŁUKAWSKA” z siedzibą w Kielcach przy ulicy Zalesie 121, posługująca się numerem NIP 660-782-061, numerem REGON 9591012286 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres Sprzedawcy/Usługodawcy do składania reklamacji: „EWA ŁUKAWSKA" ul. Zalesie 121, 25-825 Kielce
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis
USŁUGA – oznacza działanie, inne niż sprzedaż produktu (towaru), podejmowane przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
USŁUGA ELEKTRONICZNA (ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ) – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm. (sprzedaż towarów nie jest usługą, a w szczególności nie jest usługą elektroniczną)
USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.ewalukawska.com
§2. Postanowienia ogólne
Przedmiotem działalności Sklepu internetowego www.ewalukawska.com jest handel detaliczny produktami, w tym odzieżą, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
Niniejszy Regulamin dotyczy warunków zakupu towarów oraz świadczenia drogą elektroniczną usług za pośrednictwem Sklepu internetowego www.ewalukawska.com.
Właścicielem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
połączenie z siecią internet,
prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
czynna skrzynka poczty elektronicznej.
Zamawiać towary za pośrednictwem Sklepu internetowego www.ewalukawska.com mogą zarówno Konsumenci, jak i podmioty niebędące Konsumentami.
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.ewalukawska.com podawane są w złotych polskich.
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania towarów wolnych od wad.
Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów
Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.ewalukawska.com 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
za pomocą formularza zamówienia,
telefonicznie,
drogą mailową.
W przypadku zamówienia telefonicznego, Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy w przesłanej do Konsumenta wiadomości e-mail. W takiej sytuacji, aby złożyć skuteczne oświadczenie o zawarciu umowy, Konsument powinien utrwalić takie oświadczenie na trwałym nośniku (np. w wiadomości e-mail albo na papierze). Oświadczenie to przesłać należy pocztą elektroniczną na adres sklep@ewalukawska.com albo listem tradycyjnym na adres: „EWA ŁUKAWSKA" ul. Zalesie 121, 25-825 Kielce.
W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie produktu (poprzez kliknięcie na jego zdjęcie, a następnie wybór odpowiedniego rozmiaru i koloru oraz kliknięcie na pole z napisem „DO KOSZYKA”) dodaje go do wirtualnego koszyka, po czym klika na pole z napisem „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”, przechodząc w ten sposób do podstrony zawierającej formularz zamówienia. Po wypełnieniu formularza zamówienia, wyborze odpowiedniej formy płatności i sposobu transportu oraz zaznaczeniu check-boxa przy oświadczeniu o akceptacji Regulaminu (oświadczenie o akceptacji Regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy), Użytkownik powinien zatwierdzić zamówienie klikając na przycisk z napisem „ZAMÓW Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (w momencie kliknięcia na ten przycisk następuje zawarcie umowy sprzedaży).
Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
Podczas składania zamówienia, konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych:
a) imienia,
b) nazwiska,
c) telefonu,
d) adresu e-mail,
e) ulicy,
f) numeru domu,
g) kodu pocztowego,
h) miasta,
i) nazwy i NIP firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).
Podanie przez Użytkownika danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, aby zawarta została umowa sprzedaży a dostawa towaru stała się fizycznie możliwa.
W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt osobisty ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
Price podana przy opisie towaru na stronach Sklepu ewalukawska.com jest wiążąca od chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
za pobraniem do rąk kuriera (w tym przypadku Sprzedawca prosi o przygotowanie w miarę możliwości wyliczonej kwoty);
gotówką przy osobistym odbiorze w lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy przy ul.Zalesie 121 w Kielcach (w tym przypadku Sprzedawca prosi o przygotowanie w miarę możliwości wyliczonej kwoty).
Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank PKO pod nrem 11 1020 2629 0000 9202 0161 8206.
Na termin otrzymania przesyłki składają się: czas przygotowania produktu do wysłania oraz czas dostawy przez operatora pocztowego Pocztę Polską SA bądź firmę kurierską GLS.
Czas przygotowania produktu do wysłania wynosi 8 godzin od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
§4. Dostawa towaru
Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
Koszty dostawy produktów są następujące:
GLS – 19,00 zł,
Poczta Polska SA – 19,00 zł.
Terminy dostawy produktów są następujące:
przy dostawie firmą kurierską GLS od 3 do 7 dni od momentu wysyłki,
przy dostawie Pocztą Polską SA – do 7 dni od momentu wysyłki.
§5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia objęcia towaru w posiadanie osobiście lub przez wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@ewalukawska.com) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może zostać przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).
Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.
W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
§6. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.
Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 660 782 061 , w tradycyjnej formie pisemnej na adres: „EWA ŁUKAWSKA" ul. Zalesie 121, 25-825 Kielce , pocztą elektroniczną na adres: sklep@ewalukawska.com).
Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 Regulaminu.
Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia wydania Mu towaru.
Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.
W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.
Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży zawartą przed dniem 25 grudnia 2014 r. w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z art. 51 ustawy o prawach konsumenta.
Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 660 782 061 , w tradycyjnej formie pisemnej na adres: „EWA ŁUKAWSKA" ul. Zalesie 121, 25-825 Kielce , pocztą elektroniczną na adres: sklep@ewalukawska.com).
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

Reklamowany produkt odsyłać należy na następujący adres:
„EWA ŁUKAWSKA" Ewa Łukawska
ul. Zalesie 121, 25-825 Kielce ,

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.
W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
§8. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną
Świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługi są bezpłatne.
Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:
udostępnianie Użytkownikowi do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej www.ewalukawska.com;
udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.ewalukawska.com formularza zamówienia;
wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez Użytkownika odrębnej świadomej zgody, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, newsletter’a;
umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.
Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej www.ewalukawska.com. W przypadku usługi, o której mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, w celu zakończenia jej świadczenia przez Usługodawcę, niezbędne jest wysłanie e-maila na adres sklep@ewalukawska.com z informacją o wycofaniu zgody.
Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@ewalukawska.com) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres: „EWA ŁUKAWSKA" ul. Zalesie 121, 25-825 Kielce ).
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt d niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu.
W celu utworzenia konta w Sklepie (zarejestrowania się), należy dopełnić następujących czynności:
kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej www.ewalukawska.com napis „LOGOWANIE”;
podać swój adres poczty elektronicznej;
utworzyć hasło do Konta;
zatwierdzić wpisane dane klikając na pole z napisem „Zarejestruj się”.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
§9. Prawa autorskie
Usługodawca informuje Użytkowników, iż:
1) opisy produktów (w tym zdjęcia) znajdujące się na stronach Sklepu internetowego ewalukawska.com są utworami objętymi ochroną prawa autorskiego, kopiowanie i wprowadzanie ich do obrotu bez zgody Usługodawcy jest zabronione,
2) według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
a) „kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”,
b) „kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2”,
c) „kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
§10. Postanowienia końcowe
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.
Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.
Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://ewalukawska.com i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z Regulaminem na dysku twardym komputera.
Niniejszy tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia 1.06.2015 r.

 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl